موفقیت

موفقیت
مدیریت در ابهام های زندگی در اراده و اداره کردن است. به قول استادم دکتر احمد روستا چهار "ع" را رعایت کنیم، موفقیت می شویم: اول عقیده مان را محکم کنیم (عقیده به خداوند، به خودمان و به اهداف مان) دوم عشق و علاقه به زندگی سوم عرضه و مهارت را به روز رسانی کنیم چهارم عمل خیر و نیکی(صالح) عکس اصلی این پست از: pexels.com 10
فاطمه | سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید