تفکر سیستمی

تفکر سیستمی
کلاف هایی ناپیدا از اقداماتی که درهم تنیده، احاطه شده اند. تکه ابری متراکم می شود؛ آسمان تیره می شود؛ برگ ها در هوا سرگردان می شوند؛ و بعد از طوفان و سیراب شدن زمین های پایین دست؛ فردا آسمان شفاف می شود. ما سیستم بارندگی را به صورت یک کل درک می کنیم و نه از طریق نگرش به اجزای آن. تمامی تلاش های ما همگی سیستم اند... تفکر سیستمی یک چارچوب مفهومی ست، پیکره ای از دانش و ابزار تا بتواند تصویر کلی را شفاف تر نشان دهد و بتوانیم آن را به صورت موثری تغییر دهیم... عکس اصلی این پست از: unsplash.com40
فاطمه | چهارشنبه 14 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 14 اسفند 139810
👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید