ایزوله

  • ایزوله
  • ایزوله
واژه ایزوله بیانگر اقدامی که برای بیماران عفونی و جلوگیری از انتشار عفونت انجام می شود. انواع ایزوله: ایزوله معمولی و ایزوله معکوس ایزوله معمولی: مجزا کردن شخص مبتلا به بیماری واگیردار در دوران سرایت میکروارگانیزم های بیماری زا. هدف از این نوع ایزوله جلوگیری از انتشار عوامل بیماری از بیماران به افراد سالم است. ایزوله معکوس: منظور از ایزوله معکوس جلوگیری از سرایت و انتشار عوامل احتمالی بیماری زا از کادر بهداشتی درمانی و ملاقات کنندگان به بیمار می باشد. این نوع ایزوله به طریق گوناگون انجام می گیرد. از راه های انجام آن کشیدن پلاستیک به دور بیمار می باشد. تمام هوایی که با بیمار در تماس قرار می گیرد تصفیه شده و تمام وسایلی که به منطقه محدود وارد می شود عاری از پاتوژن است. روش استفاده از ایزوله معکوس برای بیمارانی استفاده می شود که نسبت به عفونت حساسند، برای مثال افراد مبتلا به سوختگی های شدید یا لوسمی. از آنجایی که این بیماران نسبت به میکروارگانیزم های بیماری زا مقاومت طبیعی ندارند با استفاده از ایزوله و ایجاد محیط عاری از عفونت از آن ها مراقبت می کنند. چه ایزوله معمولی و چه ایزوله معکوس باید از گان، ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 10
فاطمه | يكشنبه 17 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید