دسته بندی انواع ایزوله معمولی

دسته بندی انواع ایزوله معمولی
انواع ایزوله معمولی: 1- ایزوله کامل 2- ایزوله تماسی-پوستی 3- ایزوله تنفسی 4-ایزوله گوارشی 5- احتیاطات مربوط به ترشحات (خون و سایر مایعات بدن) 6- احتیاطات مربوط به خون و مایعات بدن 1- ایزوله کامل: این نوع ایزوله برای جلوگیری از انتقال عفونت های مسری شدید با میزان انتقال بالا که ممکن است به وسیله هوا و تماس انتقال یابد. مانند بیماری های دیفتری، آبله (اتاق مخصوص با تهویه خاص پیشنهاد می شود)، آبله مرغان 2- ایزوله تماسی-پوستی: تمامی بیماری هایی که در این طبقه بندی قرار می گیرند، از طریق تماس نزدیک یا مستقیم منتشر می شود. عفونت های حاد تنفسی مثل سرماخوردگی، برونشیت، انفلونزا در نوزادان و کودکان و فارنژیت در شیرخواران و کودکان، پنومونی، هاری، سرخجه مادرزادی و غیره، عفونت گسترده، جراحت های پوستی و سوختگی پوست از جمله بیماری هایی هستند که نیاز به ایزوله تماسی دارند. 3- ایزوله تنفسی: جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی از طریق هوا در فاصله نزدیک (انتقال قطرات) طراحی شده است. بیماری هایی مثل سرخک، مننژیت سل، اوریون و سیاه سرفه از جمله بیماری هایی هستند که نیاز به ایزوله تنفسی دارند. 4- ایزوله گوارشی: در رابطه با جلوگیری از گسترش عفونت هایی که به وسیله تماس مستقیم و غیرمستقیم با مدفوع انتقال می یابد طراحی شده است. هپاتیت A در این دسته قرار می گیرد، چون این بیماری از طریق مدفوع منتقل می شود. وبا، اسهال حاد با منشأ عفونی از جمله بیماری هایی هستند که نیاز به رعایت نکات مربوط به احتیاطات روده ای دارند. 5- احتیاطات مربوط به ترشحات (خون و سایر مایعات بدن): جلوگیری از انتقال عفونت که به وسیله تماس مستقیم و غیرمستقیم با مواد چرکی یا ترشحات از یک موضع عفونی بدن منتقل می شود. مانند: سوختگی عفونی محدود، ورم ملتحمه چشم، زخم بستر عفونی کوچک، عفونت پوستی محدود، زخم عفونی محدود از جمله بیماری هایی هستند که نیاز به احتیاطات مربوط به تخلیه ترشحات دارند. 6- احتیاطات مربوط به خون و مایعات بدن: جلوگیری از انتقال عفونت که به وسیله تماس مستقیم و غیر مستقیم با خون یا مایعات بدن انتقال می یابد. ایدز، هپاتیت B، مالاریا، سیفلیس اولیه و ثانویه با ضایعه پوستی و غشاء مخاطی از جمله بیماری هایی هستند که نیاز به احتیاطات مربوط به خون و مایعات بدن دارند. 10
فاطمه | يكشنبه 17 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید