بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 23 دی 1398iranview.ir
بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیردانعطاف‌پذیری یکی از عوامل اساسی برای بقا هر بنگاه اقتصادی در یک بازار بسیار رقابتی است. بر این اساس ، ما هسته بوم لاگ را بسیار انعطاف‌پذیر طراحی کردیم.3 سال پیش
1 نتیجه