40
بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیردانعطاف‌پذیری یکی از عوامل اساسی برای بقا هر بنگاه اقتصادی در یک بازار بسیار رقابتی است. بر این اساس ، ما هسته بوم لاگ را بسیار انعطاف‌پذیر طراحی کردیم.7 ماه پیش
30
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارندابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری8 ماه پیش
30
آیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟در این پست درباره این موضوع صحبت می کنم8 ماه پیش
40
ما عاشق طبیعتیم!ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم.8 ماه پیش
10 Rows,12 of 2