مهرداد غفاریمهرداد غفاریعضویت از سه‌شنبه 19 فروردين 1399مدیر اجرایی شرکت وایا مدیاvaya.mediainstagram.comfacebook.comtwitter.com
00
اثرات فیزیولوژیکی الکل در ورزشکارانالکل یا دقیق تر اتانول، ماده‌ای است که مثل کاهش دهنده فیزیولوژیکی عمل می‌کند...10 ماه پیش
00
آمادگ هوازی، فقط آمادگی قلبی نیست!هر چه فرد بیشتر تمرین کند، عضلات او بهتر و بیشتر از اکسیژن استفاده می‌کنند...10 ماه پیش
00
ورزش هوازی چیست؟ورزش‌های هوازی می‌توانند موجب پیشرفت سلامتی شوند و به داشتن زندگی طولانی کمک کنند...10 ماه پیش
00
فواید فیزیولوژیکی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانیاگر فعالیت بدنی پیش از زمان استراحت به خوبی اجرا شود، به خوابیدن بهتر کمک می‌کند...11 ماه پیش
00
مزایای روانی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانیورزش در کوتاه مدت همانند دیگر روش‌های مشابه مانند تمرین ذهنی یا استراحت مطلق، اضطراب را کاهش می‌دهد...11 ماه پیش
00
فواید جسمانی آمادگی بدنیفعالیت‌های ورزشی عادی و ملایم، تولید ماکروفاژها، ایمونوگلوبین و دیگر ترکیبات ایمنی را در بدن افزایش می‌دهد...11 ماه پیش
00
مزایای فعالیت و آمادگی‌جسمانی چیست؟برای انجام کار و فعالیت‌های ضروری باید انرژی و آمادگی عضلانی داشته باشید...11 ماه پیش
00
آیا نوشیدن آب روی لاغری اثر می‌گذارد؟آب به عنوان بخشی از غذا (مانند سوپ) یا خودش اگر خورده شود، حالت سیری را افزایش می‌دهد...10 ماه پیش
00
عوامل موثر بر بیماری‌های گرماییمیزان آمادگی و سن بر حساسیت به بیماری گرمایی و پاسخ‌ها به شرایط آب و هوایی خیلی گرم و مرطوب تأثیر می‌گذارند...10 ماه پیش
00
مکمل HMB و تمرین با وزنهHMB به همراه یک رژیم غذایی طبیعی حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی می‌تواند تأثیر زیادی بر هایپرتروفی داشته باشد...10 ماه پیش
00
تأثیر پروهورمون بر بدندر مسیرهای بیوسنتز طبیعی بدن که به تولید تستوسترون منجر می‌شود فراورده‌های میانجی وجود دارند.10 ماه پیش
00
داروی انسولیندر دیابت نوع اول تنها راه جایگزینی هورمون اصلی استفاده از داروی انسولین می‌باشد...10 ماه پیش
66 نتیجه 1 از 623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 13834آبشار آدرانآبشارارنگهآمادگیبرایکوهنوردیارتفاع زدگیبیماریکوهستانورزشکارانورزشکاران استقامتیارتفاعارتفاعاتسطح دریامکملکراتینارگوژنیکچرخهقاعدگیفعالیتورزشیپریودزنانالکلورزشمصرفاستفادهآزمونبدنسازیورزشکارتیپرعملکردبی هوازیقدرتیاسید آمینهBCCAطولانی مدتعرق ریزیآبعرق کردنمحاسبهمایعاتفعالیت ورزشیبلند مدتBCCAsپروتئینپوستتی شرتبرهنهتمرینچگونهباسرماسازگارشویمحفظآب رسانیعرقخوردنسازگاریطبیعیمصنوعیوعدهغذاییقبلبعدمسابقهکربوهیدراتآب زداییتشنگیزمان بندیتغذیهبعد ازفیزیولوژیآبزداییهنگاممقاومتیکار بادستگاهبی تمرینیعدم تحرککاهشحجمقلبیعروقیهواسردنوشیدنبیشاندازهفشارخونییقهسفیدهاخوشخیمنیستپروهورمونپزشکغذادارودرخنکعواملچاقیافرادچاقچربیرژیماثراتفوائدکودکانتمریناتنوجوانانکافئینقهوهنوشیدنیآثاربدنقدرتذهنتکراربیشینه1RMنارساییبطنعلائمبالینیآسمهیپوناترمیمسمویتاشتهاگرسنگیوزنعللاضافهکمتحرکیسنکوپگرماییچیستکوهاستروئیدرشدانسولیندیابتHMBMAوزنهگرماحساسیتلاغریجسمانیبدنیروانیفیزیولوژیکیفعالیت بدنیآمادگی جسمانیتنفسیعضلانیاتانول