مهرداد غفاریمهرداد غفاریعضویت از سه‌شنبه 19 فروردين 1399مدیر اجرایی شرکت وایا مدیاvaya.mediainstagram.com
00
فواید فیزیولوژیکی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانیاگر فعالیت بدنی پیش از زمان استراحت به خوبی اجرا شود، به خوابیدن بهتر کمک می‌کند...دیروز
00
مزایای روانی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانیورزش در کوتاه مدت همانند دیگر روش‌های مشابه مانند تمرین ذهنی یا استراحت مطلق، اضطراب را کاهش می‌دهد...دیروز
00
فواید جسمانی آمادگی بدنیفعالیت‌های ورزشی عادی و ملایم، تولید ماکروفاژها، ایمونوگلوبین و دیگر ترکیبات ایمنی را در بدن افزایش می‌دهد...دیروز
00
مزایای فعالیت و آمادگی‌جسمانی چیست؟برای انجام کار و فعالیت‌های ضروری باید انرژی و آمادگی عضلانی داشته باشید...دیروز
00
ورزش و آب زداییحفظ آب‌رسانی در حد طبیعی برای عملکرد مطلوب همه انواع فعالیت های بدنی، حیاتی‌اند...4 هفته پیش
00
علل چاقیبیش‌تر زمان افراد صرف فعالیت‌های بدون تحرکی مانند تماشای تلویزیون و بازی‌های ویدوئی می‌شود...2 ماه پیش
52 Rows,1 of 923

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3201آبشار آدرانآبشارارنگهآمادگیبرایکوهنوردیارتفاع زدگیبیماریکوهستانورزشکارانورزشکاران استقامتیارتفاعارتفاعاتسطح دریامکملکراتینارگوژنیکچرخهقاعدگیفعالیتورزشیپریودزنانالکلورزشمصرفاستفادهآزمونبدنسازیورزشکارتیپرعملکردبی هوازیقدرتیاسید آمینهBCCAطولانی مدتعرق ریزیآبعرق کردنمحاسبهBCCAsپروتئینپوستتی شرتبرهنهتمرینچگونهباسرماسازگارشویمحفظآب رسانیعرقخوردنمایعاتسازگاریطبیعیمصنوعیوعدهغذاییقبلبعدمسابقهکربوهیدراتآب زداییتشنگیزمان بندیتغذیهبعد ازفیزیولوژیآبزداییهنگاممقاومتیکار بادستگاهبی تمرینیعدم تحرککاهشحجمقلبیعروقیهواسردنوشیدنبیشاندازهفشارخونییقهسفیدهاخوشخیمنیستپروهورمونپزشکغذادارودرخنکعواملچاقیافرادچاقچربیرژیماثراتفوائدکودکانتمریناتنوجوانانکافئینقهوهنوشیدنیآثاربدنقدرتذهنتکراربیشینه1RMنارساییبطنعلائمبالینیآسماشتهاگرسنگیوزنعللاضافهکمتحرکیجسمانیبدنیروانیفیزیولوژیکیفعالیت بدنیآمادگی جسمانی