خطوط راهنما ویژه خوردن مایعات

خطوط راهنما ویژه خوردن مایعات
کالج پزشکی ورزشی آمریکا قبل از فعالیت ورزشی: 4 ساعت قبل از رویداد به تدریج حدود 5 تا 7 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مایعات بنوشید: اگر ادراری تولید نشد یا ادرار تیره بود، 2 ساعت قبل از رویداد حدود 3 تا 5 لیتر مایعات در هر ساعت بنوشید. هنگام فعالیت ورزشی: برنامه‌های منظم از بهترین برنامه‌ها به شمار می‌روند. یک نقطه‌ی شروع خوب هنگام فعالیت ورزشی شدید، نوشیدن 0/4 تا 0/8 لیتر در هر ساعت می‌باشد. پس از فعالیت ورزشی: اگر زمان اجازه می‌دهد، وعده‌های غذایی و میان وعده‌های غذایی با آب کافی بخورید تا آب‌رسانی طبیعی ممکن شود؛ برای آب‌رسانی خیلی زیاد، تقریباً 1/5 لیتر مایعات به ازای هر کیلوگرم وزن دفعی بخورید. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انجمن ملی پزشکیاران ورزشی قبل از فعالیت ورزشی: 2 تا 3 ساعت قبل از رویداد تقریباً 500 تا 600 میلی‌لیتر و 10 تا 20 دقیقه قبل از رویداد 200 تا 300 میلی‌لیتر مایعات بنوشید. هنگام فعالیت ورزشی: در هر 10 تا 20 دقیقه یک بار 200 تا 300 میلی لیتر مایعات بنوشید. پس از فعالیت ورزشی: ایده‌آل آن است در 2 ساعت آب کافی بنوشید تا آب دفعی بدن جبران شود؛ آب‌رسانی مجدد سریع: 25 تا 50 درصد مایعات بیش‌تر در مقایسه با عرقی که تولید شده است، بنوشید تا ادرار دفعی هنگام آب‌رسانی مجدد جبران شود. 00
مهرداد | يكشنبه 21 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید